Integrale Perspective

Uw beleggersprofiel

Om Integrale Perspective te onderschrijven is Integrale verplicht om uw beleggingsprofiel te bepalen. Daarom vragen wij u om een uitgebreide vragenlijst online in te vullen. Een toegewezen raadgever helpt u bij het invullen van dit document op het nummer 02 761 04 76. Hij of zij zorgt er tevens voor dat u de werking van het product goed begrijpt. Uw antwoorden dienen enkel om uw beleggingsprofiel te bepalen. Ze worden vertrouwelijk behandeld en worden NIET gebruikt voor verdere commerciële doeleinden.

Als u de vragenlijst ingevuld hebt, ontvangt u een overzicht van het beleggingsprofiel dat bij uw specifieke situatie past.

Alvorens Integrale Perspective te onderschrijven, raden we u aan om het essentiële informatiedocument (KID), de algemene voorwaarden en het beheersreglement van het fonds Integrale Perspective te raadplegen.


Welke documenten moet ik terugsturen om een Integrale Perspective-contract af te sluiten?

Als uw beleggingsprofiel overeenkomt met het product Integrale Perspective, dan volstaat het om uw verzekeringsaanvraag online in te vullen, de vragenlijst bij de verzekeringsaanvraag goed te keuren, deze documenten af te printen, te ondertekenen en ze naar Integrale te sturen, samen met een recto-verso kopie van uw identiteitskaart.

Gelieve deze documenten te sturen naar :

INTEGRALE NV
Tak 23
Arianelaan 5,
1200 Brussel

Bijkomende vragen? Bel ons op het nummer : 02 761 04 76 (Danny Deboe - van 9u00 tot 17u00) of mail ons : perspective@integrale.be.

Onze gespecialiseerde commerciële raadgever staat te uwer beschikking voor bijkomende inlichtingen over onze werking en om u te helpen om de documenten voor uw verzekeringsaanvraag in te vullen.

Toepasselijk recht
De algemene en bijzondere voorwaarden van de overeenkomst hebben voorrang. De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen is van toepassing op het contract en tijdens de precontractuele periode.

Klachten
Alle vragen kunnen in eerste instantie gesteld worden aan de gebruikelijke contactpersoon voor het administratief beheer van de dossiers. Alle klachten in verband met dit product kunnen gericht worden aan de dienst “Solutions” van Integrale.

Integrale - Dienst Solutions – klachtenbeheer
Tel : +32 4 232 44 11 Fax : +32 4 232 44 51
E-mail : solutions@integrale.be

Per brief :
Integrale, Service Solutions,
Place Saint-Jacques 11/101,
B-4000 Liège.

Indien u niet tevreden bent met de oplossing die door Integrale voorgesteld wordt, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), Square de Meeûs 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.