Integrale Perspective

Uw beleggersprofiel

Om Integrale Perspective te onderschrijven is Integrale verplicht om uw beleggingsprofiel te bepalen. Daarom vragen wij u om een uitgebreide vragenlijst online in te vullen. Een toegewezen raadgever helpt u bij het invullen van dit document op het nummer 02 761 04 76. Hij of zij zorgt er tevens voor dat u de werking van het product goed begrijpt. Uw antwoorden dienen enkel om uw beleggingsprofiel te bepalen. Ze worden vertrouwelijk behandeld en worden NIET gebruikt voor verdere commerciële doeleinden.

Als u de vragenlijst ingevuld hebt, ontvangt u een overzicht van het beleggingsprofiel dat bij uw specifieke situatie past.

Alvorens Integrale Perspective te onderschrijven, raden we u aan om het essentiële informatiedocument (KID), de algemene voorwaarden en het beheersreglement van het fonds Integrale Perspective te raadplegen.


Welke documenten moet ik terugsturen om een Integrale Perspective-contract af te sluiten?

Als uw beleggingsprofiel overeenkomt met het product Integrale Perspective, dan volstaat het om uw verzekeringsaanvraag online in te vullen, de vragenlijst bij de verzekeringsaanvraag goed te keuren, deze documenten af te printen, te ondertekenen en ze naar Integrale te sturen, samen met een recto-verso kopie van uw identiteitskaart.

Gelieve deze documenten te sturen naar :


Integrale Perspective bestaat uit twee onderdelen: Integrale Perspective - Immo en Integrale Perspective - Test Aankoop

Integrale Perspective – Immo
Doelstellingen en investeringsbeleid van het fonds

Vastgoed is een robuuste sector.
Vastgoed kopen en huren gaat gepaard met aanzienlijke en niet te onderschatten investeringen, regelmatige controles, kosten en risico's. Een bron van stress voor niet professionelen.

Een alternatief om u deze stress te besparen: vastgoed toegankelijk maken via een individuele levensverzekering (tak 23). Het rendement ervan hangt af van de resultaten van het beleggingsfonds Integrale Perspective – Immo.

Door bakstenen om te vormen in “papier” geniet u met Integrale Perspective – Immo van de expertise die Integrale opgebouwd heeft in het beheer van vastgoed. Zo hoeft u zelf geen hoge bedragen rechtstreeks te investeren. De eerste storting om uw contract te openen bedraagt minimum 5.000 euro. Bijkomende stortingen zijn mogelijk ter waarde van minimum 2.500 euro. Het contract heeft een levenslange looptijd. We bevelen een beleggingshorizon van 5 jaar of meer aan.

Het fonds Perspective-Immo mikt op groei van uw activa zonder de lasten van vastgoedbeheer. Het beheersreglement van het fonds zet het beheersbeleid uiteen. Hieronder leest u er meer over.

Netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds


De netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds bedraagt €103,37 op 05 december 2018.

Selecteer de periode waarover u de evolutie wenst te bekijken met de cursors onder de grafiek.

Belangrijkste risico’s


Operationele risico’s

Om de beleggingsdoelstelling te behalen die vastgelegd werd in het reglement van het fonds kan Integrale beleggen in verschillende klassen of soorten activa en in variabele verhoudingen, in functie van de marktomstandigheden.

Bij abnormale marktomstandigheden kunnen de gebruikelijke beheerstechnieken van een beleggingsfonds echter ondoeltreffend of ongunstig blijken.

Om de controle te behouden over Integrale Perspective - Immo, bezit Integrale meer dan 50 % van de aandelen van de niet-beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen waarin het fonds investeert. Integrale heeft bovendien een overheersende rol in het beheer van de maatschappijen en specifiek in de aankoop of de verkoop van de gebouwen. Integrale garandeert ook dat de interesten van de leningen afkomstig uit het investeringsfonds gestort zijn door de maatschappijen op contractueel vastgestelde vervaltermijnen. Het beheer van Integrale heeft een directe invloed op de resultaten van het fonds.

Tegenpartijrisico

Het onderliggend fonds kan verlies lijden wanneer de tegenpartij niet in staat is om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen.

Kredietrisico

Een obligatie kan al zijn waarde verliezen wanneer de uitgever van de obligatie zijn schuld niet kan terug betalen op de vastgelegde vervaldatum.

Bij leningen die toegekend worden in Integrale Perspective – Immo als terugbetaling van kapitaal met een vaste looptijd (‘bullet krediet’) worden enkel de intresten op het geleende bedrag betaald door de ontlener gedurende de ganse looptijd van het contract. Het kapitaal wordt in een keer terugbetaald op de vervaldatum. Deze activaklasse houdt het risico in dat de schuldenaar niet in staat is om het kapitaal terug te betalen op de vervaldatum.

Vereffeningsrisico

In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kunnen bepaalde waardepapieren moeilijk snel verkoopbaar blijken of verkocht moeten worden met verlies. Dit is het geval bij niet-genoteerde vennootschappen in de vastgoedsector. In dat geval kan de berekening van de eenheidsprijs opgeschort worden en kan de datum van de waardering uitgesteld worden tot de eerstvolgende dag waarop de eenheidswaarde van het fonds berekend kan worden.

Het vereffeningsrisico daalt door een grotere spreiding van de activa. Op 1 januari 2018 zijn de aandelen in niet-beursgenoteerde vastgoedvennootschappen in Integrale Perspective – Immo opgesplitst tussen vier bedrijven.

Het is niet omdat een deel van de activa van het beleggingsfonds bestaat uit aandelen in beursgenoteerde bedrijven dat het vereffeningsrisico vervalt.

Marktrisico

Het beleggingsfonds is blootgesteld aan het risico op verlies. Dit kan leiden tot prijsschommelingen van de activa waaruit het fonds bestaat.

Waarderingsrisico

De waarde die dagelijks gepubliceerd wordt door EURONEXT is de waarde die in aanmerking wordt genomen voor de wekelijkse berekening van de eenheidswaarde van de aandelen van de beursgenoteerde gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV).

Voor de wekelijkse berekening van de eenheidswaarde van de aandelen van de niet-beursgenoteerde vastgoedvennootschappen is dit de laatste gekende waarde. De waardering van deze aandelen gebeurt maandelijks door Integrale op basis van de volgende onderdelen :

  • de gebouwen waarover de niet-beursgenoteerde vastgoedbedrijven beschikken waarvan Integrale maandelijks de waarde bepaalt.

    De intrestvoet van de verschillende gebouwen die nodig is voor de berekening ervan wordt maandelijks bevestigd door een onafhankelijk vastgoedexpertisebedrijf. Dit gebeurt volgens de regels van de RICS Appraisal and Valuation Manual gepubliceerd door de Royal Institution of Chatered Surveyors (RICS). Op de datum waarop dit beheersreglement inwerking treedt en sedert de oprichting van het beleggingsfonds is het onafhankelijk vastgoedexpertisebedrijf dat hierboven vermeld wordt de BVBA Jones Lang LaSalle, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is aan de Marnixlaan 23 te 1000 Brussel, geregistreerd onder het KBO-nummer 0403.376.874.

  • De leningen toegekend aan niet-beursgenoteerde vennootschappen actief in de vastgoedsector die Integrale om de drie maanden waardeert.
  • De leningen toegekend aan niet-beursgenoteerde vennootschappen actief in de vastgoedsector die Integrale om de drie maanden waardeert.

Voor de wekelijkse berekening van de eenheidswaarde wordt de laatste bekende waarde in aanmerking genomen voor de leningen toegekend aan de niet-beursgenoteerde vastgoedvennootschappen. Integrale waardeert deze leningen om de drie maanden met de projectiemethode van toekomstige geldstromen. De toekomstige geldstromen voorzien in elke lening worden geactualiseerd met een rentecurve zonder risico gecorrigeerd met een spread om rekening te houden met het kredietrisico van de kredietnemer.

De verzekeringnemer draagt het financieel risico dat inherent is aan het verschil in waarderingsfrequentie van deze activa en de eenheidswaarde bij in- en uittrede in het beleggingsfonds.

Beheersrisico van de fondsen

Alleen de emittent van de financiële activa beschikt over de vereiste informatie om de productrisico’s te evalueren en de evaluatie uit te voeren. Het risico bestaat dat de investeringen niet het verwachte rendement opbrengen.

Verhuurrisico

De beursgenoteerde of niet-beursgenoteerde aandelen in vastgoedvennootschappen kunnen hun waarde verliezen als de gebouwen (bijvoorbeeld : bureaus, magazijnen, centra voor begeleid wonen, verzorgingshuizen en rusthuizen) opgenomen in hun activa lijden onder verhuurleegstand of als de huurder de huur niet betaalt.

Kosten


Instapkosten

De instapkosten worden toegepast op de storting na afhouding van de taksen.
De instapkosten bedragen maximum 1,5 % van de gestorte premies.

Uitstapkosten

De uitstapkosten bedragen 4 % van de waarde van de Overeenkomst tijdens het eerste jaar dat volgt op de inwerkingtreding van de overeenkomst en dalen elk jaar met 1 %. Vanaf het vijfde jaar zijn er bijgevolg geen uitstapvergoedingen meer verschuldigd.

Er is geen uitstapvergoeding verschuldigd wanneer de overeenkomst opgezegd wordt binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Er zijn geen uitstapkosten verschuldigd in geval van overlijden van de verzekerde.

Beheerskosten

De beheerskosten ten laste van het beleggingsfonds Integrale Perspective - Immo bedragen maximum 1,2 % per jaar. Ze worden berekend aan een rentevoet van 1/52ste per week. Ze worden automatisch afgehouden van de Waarde van de Eenheid.

Integrale kan kosten aanrekenen voor:

  • het nakijken of de Verzekerde nog in leven is;
  • het opsporen van de Begunstigden.

De kosten die aangerekend kunnen worden, mogen niet meer bedragen dan 5 % van de verzekerde prestaties en mogen niet meer dan €200 bedragen.

Fiscaliteit


Op de premies

Volgens de huidige regelgeving is deze overeenkomst onderworpen aan een taks van 2 % op de premies. Geen fiscaal voordeel op de gestorte premies.

Bij uitstap

Geen roerende voorheffing te betalen. Deze fiscale behandeling wordt toegepast volgens de geldende wetgeving en is afhankelijk van de individuele situatie van elke verzekeringnemer. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Integrale Perspective – Test Aankoop
Doelstellingen en investeringsbeleid van het fonds

Het beleggingsfonds Integrale Perspective – Test Aankoop beoogt een toename van activa.

Om dit doel te bereiken investeert dit fonds in instellingen in collectieve beleggingen in effecten (icbe’s) en dit voor 70 % - 100 % van haar activa.

De selectie van deze icbe’s wordt uitgevoerd volgens het principe van globale spreiding over internationale financiële plaatsen, economische sectoren en verschillende activaklassen zoals aandelen, obligaties en valuta’s.

De bepaling van een percentage van een beleggingscategorie of een icbe in het fonds hangt af van de lange termijn objectieven, het risico, de correlatie met andere activa en de spreidingsvereisten. Deze bepaling gebeurt in een context van dynamisch en flexibel beheer.

De aandelen van het fonds mogen maximum voor 20 % bestaan uit eenzelfde icbe.

Het fonds kan voor maximum 30 % aan andere effecten bevatten op haar doel te bereiken.

Het fonds mag contanten in euro bevatten voor maximum 30 % van haar activa.

In uitzonderlijke omstandigheden, zoals grote onzekerheid op de financiële markten, kunnen deze percentages gedurende een korte periode overschreden worden.

De gerealiseerde ontvangen meerwaarde en inkomsten (zoals intresten, dividenden of eventuele retrocessies) worden opnieuw in het fonds geïnvesteerd volgens het Beheersreglement.

Een minimum beleggingstermijn van 10 jaar wordt aangeraden.

Minstens 1 keer per maand onderzoekt Integrale de samenstelling van het fonds opnieuw. Indien nodig wordt de samenstelling bijgesteld.

Om de samenstelling van het fonds te bepalen baseert Integrale zich op een voortdurende en onafhankelijk uitgevoerde financiële analyse. De maatschappij die de onafhankelijke financiële analyses uitvoert op de ingangsdatum van dit beheersreglement en sedert de oprichting van het beleggingsfonds is de CVBA CONSUMENTENVERENIGING TEST AANKOOP met maatschappelijke zetel Hollandestraat 13 te 1060 Sint-Gillis, geregistreerd onder ket KBO-nr. 0425.989.356.

Netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds


De netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds bedraagt €97,27 op 5 december 2018.

Selecteer de periode waarover u de evolutie wenst te bekijken met de cursors onder de grafiek.

Belangrijkste risico’s


Operationele risico’s

Om de beleggingsdoelstelling te behalen die vastgelegd werd in het reglement van het fonds kan Integrale beleggen in verschillende klassen of soorten activa en in variabele verhoudingen, in functie van de marktomstandigheden.

Bij abnormale marktomstandigheden kunnen de gebruikelijke beheerstechnieken van een beleggingsfonds echter ondoeltreffend of ongunstig blijken.

Tegenpartijrisico

Het onderliggend fonds kan verlies lijden wanneer de tegenpartij niet in staat is om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen.

Kredietrisico

Een obligatie kan al zijn waarde verliezen wanneer de uitgever van de obligatie zijn schuld niet kan terug betalen op de vastgelegde vervaldatum.

Bij leningen die toegekend zijn als terugbetaling van kapitaal met een vaste looptijd (‘bullet krediet’) worden enkel de intresten op het geleende bedrag betaald door de ontlener gedurende de ganse looptijd van het contract. Het kapitaal wordt in een keer terugbetaald op de vervaldatum. Deze activaklasse houdt het risico in dat de schuldenaar niet in staat is om het kapitaal terug te betalen op de vervaldatum.

Vereffeningsrisico

In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kunnen bepaalde waardepapieren moeilijk snel verkoopbaar blijken of verkocht moeten worden met verlies. Dit is het geval bij niet-genoteerde vennootschappen in de vastgoedsector. In dat geval kan de berekening van de eenheidsprijs opgeschort worden en kan de datum van de waardering uitgesteld worden tot de eerstvolgende dag waarop de eenheidswaarde van het fonds berekend kan worden.

Het vereffeningsrisico daalt door een grotere spreiding van de activa.

Marktrisico

Het beleggingsfonds is blootgesteld aan het risico op verlies. Dit kan leiden tot prijsschommelingen van de activa waaruit het fonds bestaat.

Beheersrisico van de fondsen

Alleen de emittent van de financiële activa beschikt over de vereiste informatie om de productrisico’s te evalueren en de evaluatie uit te voeren. Het risico bestaat dat de investeringen niet het verwachte rendement opbrengen.

Kosten


Instapkosten

De instapkosten worden toegepast op de storting na afhouding van de taksen.
De instapkosten bedragen maximum 1,5 % van de gestorte premies.

Uitstapkosten

De uitstapkosten bedragen 4 % van de waarde van de Overeenkomst tijdens het eerste jaar dat volgt op de inwerkingtreding van de overeenkomst en dalen elk jaar met 1 %. Vanaf het vijfde jaar zijn er bijgevolg geen uitstapvergoedingen meer verschuldigd.

Er is geen uitstapvergoeding verschuldigd wanneer de overeenkomst opgezegd wordt binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Er zijn geen uitstapkosten verschuldigd in geval van overlijden van de verzekerde.

Beheerskosten

De beheerskosten ten laste van het beleggingsfonds Integrale Perspective – Test Aankoop bedragen maximum 0,80 % per jaar. Ze worden berekend aan een rentevoet van 1/52ste per week. Ze worden automatisch afgehouden van de eenheidswaarde.

Integrale kan kosten aanrekenen voor:

  • het nakijken of de Verzekerde nog in leven is;
  • het opsporen van de Begunstigden.

De kosten die aangerekend kunnen worden, mogen niet meer bedragen dan 5 % van de verzekerde prestaties en mogen niet meer dan €200 bedragen.

Fiscaliteit


Op de premies

Volgens de huidige regelgeving is deze overeenkomst onderworpen aan een taks van 2 % op de premies. Geen fiscaal voordeel op de gestorte premies.

Bij uitstap

Geen roerende voorheffing te betalen. Deze fiscale behandeling wordt toegepast volgens de geldende wetgeving en is afhankelijk van de individuele situatie van elke verzekeringnemer. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Bijkomende vragen?

Bel ons op het nummer : 02 761 04 76 (Danny Deboe - van 9u00 tot 17u00) of mail ons : perspective@integrale.be. Onze gespecialiseerde commerciële raadgever staat te uwer beschikking voor bijkomende inlichtingen over onze werking en om u te helpen om de documenten voor uw verzekeringsaanvraag in te vullen.


Toepasselijk recht
Integrale is een Belgische verzekeringsmaatschappij.
Het Belgisch recht is van toepassing op Tak 23-verzekeringscontracten.

Klachten
Alle vragen kunnen in eerste instantie gesteld worden aan de gebruikelijke contactpersoon voor het administratief beheer van de dossiers. Alle klachten in verband met dit product kunnen gericht worden aan de dienst “Solutions” van Integrale.

Integrale - Dienst Solutions – klachtenbeheer
Tel : +32 4 232 44 11 Fax : +32 4 232 44 51
E-mail : solutions@integrale.be

Per brief :
Integrale, Service Solutions,
Place Saint-Jacques 11/101,
B-4000 Liège.

Indien u niet tevreden bent met de oplossing die door Integrale voorgesteld wordt, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), Square de Meeûs 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.