Inlichtingenformulier voor het afsluiten van een levensverzekering bij Integrale

1 Informatie over de klant

De verwerking van de bovenvermelde persoonsgegevens is overeenkomstig artikel 5c) van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 (hierna “de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer” genoemd), noodzakelijk om te voldoen aan de informatieverplichting zoals die werd opgenomen in de Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen.

Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u recht op de toegang tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en de rechtzetting van deze gegevens. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Identiteit van de klant

2 Persoonlijke omgeving, doelstellingen en houding tegenover risico’s

3 Uw financiële situatie

4 Evaluatie van uw kennis en ervaring over financiële producten

5 Uw profiel